I NAGRODA

DWORZEC KOLEI TGV / Luksemburg 

konkurs architektoniczny 
Paczowski & Fritsch Architectes

2009