POCZEKALNIA SZPITALA CHL / Luksemburg

Koncepcja architektoniczna
Paczowski & Fritsch Architectes

2006